Hydrovar - Wersje i Konfiguracje


Jednostka HYDROVAR Modul Concept składa się z dwóch głównych części mechanicznych, jednostki zasilającej i karty sterowniczej. W podstawowej konfiguracji (składa się tylko z jednostki zasilającej) urządzenie HYDROVAR może być wykorzystywane jako „Przetwornik podstawowy” bez potrzeby stosowania karty sterowniczej. W takiej postaci urządzenie HYDROVAR może być stosowane jako pompa sekwencyjna w systemie wielopompowym jak również jako urządzenie miękkiego rozruchu przy pojedynczych pompach. Rozbudowując ten „przetwornik podstawowy” o kartę sterującą, urządzenie HYDROVAR jest przygotowane do pracy w różnych trybach i może być dalej rozbudowywane poprzez implementację różnych modułów. 
Wersje podstawowe:
Przetwornik podstawowy – Urządzenie HYDROVAR w swojej najprostszej konfiguracji składa się tylko z jednostki zasilającej.

Zastosowanie:

Przy pojedynczej pompie jako urządzenie miękkiego rozruchu; jako pompa sekwencyjna w układzie wielopompowym.

Przetwornik główny
– w pełni wyposażone urządzenie HYDROVAR łącznie z zaawansowaną kartą sterowania (obsługuje również moduły opcjonalne takie jak opcjonalna „karta przekaźnika” oraz wszelkie funkcje oprogramowania specjalnego).

Zastosowanie:

- Sterowanie pojedynczą pompą łącznie ze wszystkimi funkcjami dodatkowymi
- Układ wielopompowy, złożony z  „przetwornika głównego" i „przetworników podstawowych” (do 8 pomp)
- Układ wielopompowy wyposażony w maksymalnie 8 „przetworników głównych”
- w połączeniu z opcjonalną „kartą przekaźnikową” do 5 pomp o stałej prędkości może być sterowane przy takiej konfiguracji

Przetwornik pojedynczy
– Urządzenie HYDROVAR z kartą sterowania przeznaczony jest tylko do obsługi pojedynczych pomp i ma mniej funkcji w porównaniu z przetwornikiem głównym.  Dodatkowo przetwornik pojedynczy nie może obsługiwać żadnych opcjonalnych modułów, takich jak karta przekaźnikowa.

Zastosowanie:

- Sterowanie pojedynczą pompą
Tryby działania

Urządzenie uruchamiające (tylko do pojedynczej pompy)

W tym trybie HYDROVAR pracuje jako urządzenie uruchamiające z zewnętrznym sygnałem prędkości lub przełącznik pomiędzy 2 zaprogramowanymi częstotliwościami za pomocą odpowiadającego wejścia cyfrowego. Dla tej aplikacji HYDROVAR pracuje jako standardowy falownik, gdy jest używany sterownik zewnętrzny.

!!! Proszę zauważyć , że tryb ten dostępny jest tylko w urządzeniu HYDROVAR Master lub w przetworniku pojedynczym i jest ograniczony tylko do obsługi pojedynczej pompy!!!.

Sterownik
Tryb ten powinien być wybrany jedynie wtedy, gdy pracuje tylko jedna pompa HYDROVAR i nie jest podłączona do jakiegokolwiek innego urządzenia HYDROVAR poprzez interfejs RS485.

Przekaźnik kaskadowy
Jedna pompa jest wyposażona w „przetwornik główny” HYDROVAR i na żądanie może być włączonych i wyłączonych do 5 pomp o stałej prędkości „na sztywno”. W tym celu w przetworniku głównym znajduje się karta przekaźnikowa z 5 przekaźnikami. Każdy przekaźnik może być aktywowany lub dezaktywowany w zależności od ilości podłączonych pomp.W zasadzie wymagany jest panel zewnętrzny dla wszystkich przekaźników silnika, ponieważ przekaźniki w urządzeniu HYDROVAR nie mogą przełączać pomp bezpośrednio.Również w tym trybie, możliwe jest automatyczne przełączanie pomp o stałej prędkości w celu równomiernego ich zużycia oraz jednakowego czasu pracy pomp. Konfiguracja tego typu może być alternatywą w porównaniu z innymi rozwiązaniami korzystającymi z VFD na każdej pompie, ale w każdym przypadku należy zachować środki ostrożności z powodu ograniczonego bezpieczeństwa takiego układu.
Przykład zastosowania
Zestaw pompowy do 6 pomp, przy czym tylko jedna pompa jest sterowana przez HYDROVAR a pozostałe są pompami o stałej prędkości (1 przetwornik główny HYDROVAR + 5 pomp o stałej prędkości). W przypadku korzystania z „karty przekaźnikowej” to ustawienie powinno być standardowe.

Tryb kaskadowy
W tym trybie jest wiele możliwości łączenia różnych wersji urządzenia HYDROVAR, które zostaną wyjaśnione w dalszej części Instrukcji. Ogólnie, każda z pomp jest wyposażona w jednostkę HYDROVAR. Wszystkie jednostki są połączone poprze złącze RS485 i komunikują się przez standardowy protokół w formacie MODBUS (ze stałą prędkością 9600 bodów, RTU, N81).Aby uzyskać w pełni sterowany system potrzebny jest co najmniej jeden przetwornik główny, natomiast inne pompy mogą być wyposażone tylko w „przetwornik podstawowy.”Sterownik w przetworniku głównym jest każdorazowo informowany o statusie i możliwej usterce przetwornika podstawowego. Wszystkie możliwe usterki zostaną wskazane na jednostce głównej, łącznie z datą i czasem powstania tej usterki. Całkowite sterowanie będzie dokonywane cały czas przez „przetwornik nadrzędny”, ale możliwa jest również automatyczna zmiana pomp o stałej prędkości w celu równomiernego zużycia i osiągnięcia równej ilości godzin pracy. Jeśli wystąpi usterka karty sterowania przetwornika głównego, każdy z przemienników podstawowych może być uruchomiony ręcznie za pomocą zewnętrznego przełącznika (obsługa manualna), aby zapewnić działanie układu podczas awarii.

Przykład zastosowania

Każda pompa układu (rozbudowanego do 8 pomp) jest wyposażona w jednostkę HYDROVAR (co najmniej jeden przetwornik główny, a pozostałymi mogą być przetworniki podstawowe w celu zapewnienia prawidłowego działania układu), które są połączone poprzez złącze szeregowe. Kombinacja różnych jednostek HYDROVAR, które są stosowane w układach wielopompowych zależy od wymagań danego układu (np. w układzie 6-pompowym z przyczyn bezpieczeństwa mogą zostać użyte 2 przetworniki główne i 4 przetworniki podstawowe bez karty sterowania).Wymagania minimalne: 1 „przetwornik główny”, a inne wyposażone w „przetworniki podstawowe”

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy takiego układu, może zostać zastosowany drugi przetwornik główny:

 Możliwość pełnego wyposażenia: Każda pompa jest wyposażona w „przetwornik główny”

W tym trybie możliwe jest uruchomienie wszystkich pomp w trybie wielosterownikowym, jak również w trybie synchronicznym! Ta konfiguracja pozwala, aby każda pompa była pompą prowadzącą. Zapewnia odpowiednią pracę w przypadku awarii jednego przetwornik głównego — wtedy inny jest używany, aby „podjąć pełną odpowiedzialność” i stabilnie sterować układem. Zapewnia to, że godziny robocze każdej z pomp będą na tym samym poziomie, co zapewni równe zużycie pomp.
 
 

Katowice - pompownia hydrantowa

Rok: 2014

STATUS: W REALIZACJI

Zestaw hydroforowy: PPZH/RP30k -3SV-22-6

Podstawowe parametry układu:
Wydajność: 36 m3/h
Wysokość podnoszenia: 55 mH2O
Ilość pomp: 3

Zasilany obiekt: wewnętrzna sieć hydrantowa

Kategoria: Obiekt użyteczności publicznej - budynek mieszkalny

Zakres dostaw/prac: dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego dla zasilania wewnętrznej sieci hydrantowej w wysokim budynku mieszkalnym