Propomp

Sterowanie „ProPomp” oparte jest na sterowniku RP-30A produkcji firmy "ENEL Automatyka", który jest uniwersalnym sterownikiem przeznaczonym przede wszystkim do współpracy z przemiennikami częstotliwości. Jego głównym zadaniem jest stabilizacja ciśnienia na poziomie zadanym poprzez odpowiednie sterowanie pracą pomp. Znajduje on zastosowanie w hydroforniach, przepompowniach, ujęciach wody i innych obiektach w których konieczne jest utrzymanie stałej wartości ciśnienia. Sterownik przystosowany jest do mocowania w szafach sterowniczych, rozdzielniach i pulpitach.

Sterowanie może pracować w różnych trybach.

Tryb kaskadowy

W układzie tym nie ma regulacji prędkości żadnej z pomp, a zadana wartość ciśnienia tłoczenia utrzymywana jest poprzez sterowanie załączaniem pomp, które zasilane są bezpośrednio z sieci.

Praca pomp zależna jest od parametrów grupy 5 (Załączanie pomp bez falownika).

Tryb standardowy

W układzie standardowym jedna pompa podłączona do przemiennika częstotliwości spełnia rolę pompy regulowanej, zaś pozostałe pompy mogą być dołączone bezpośrednio do sieci zasilającej.

Sterownik poprzez styk przekaźnika K1 załącza przemiennik częstotliwości, a częstotliwość zadawana jest poprzez wyjście prądowe w standardzie 4–20mA. Dodatkowe pompy są załączane poprzez przekaźniki K2 –K7 znajdujące się na płycie głównej sterownika.

Wartość częstotliwości zadanej dla przemiennika, oraz warunki dla

dołączenia i wyłączenia pomp dodatkowych regulator wyznacza na podstawie

analizy błędu pomiędzy sygnałem ciśnienia zadanego a sygnałem ciśnienia

mierzonego.

Sterownik RP-30 zapewnia możliwość dołączania 6 pomp dodatkowych zasilanych

bezpośrednio z sieci.

Tryb nadążny

Zasada działania systemu nadążnego polega na tym, że każda z pomp może być zasilana zarówno z sieci jak i z przemiennika częstotliwości. Natomiast w danej chwili tylko jedna z pomp podłączona jest do przemiennika spełniając rolę pompy regulowanej, zaś pozostałe pompy mogą być zasilone bezpośrednio z sieci.

Po załączeniu układu sterownik załącza jedną pompę do pracy z przemiennikiem i rozpoczyna regulację ciśnienia. W miarę wzrostu przepływu wody sterownik dołącza dodatkowe pompy.

W trybie pracy nadążnej przewidziane są dwie wersje oprogramowania.

Wersja dla układów do 3 pomp

W tej wersji oprogramowania sterownik przystosowany jest do sterowania maksymalnie trzema pompami.

Wersja dla układów powyżej 3 pomp

W tej wersji oprogramowania sterownik przystosowany jest do sterowania maksymalnie ośmioma pompami.

Panel sterownika Wyposażene elektryczne
 Panel przedni szafy sterujacej
 
   
   
   

Katowice - pompownia hydrantowa

Rok: 2014

STATUS: W REALIZACJI

Zestaw hydroforowy: PPZH/RP30k -3SV-22-6

Podstawowe parametry układu:
Wydajność: 36 m3/h
Wysokość podnoszenia: 55 mH2O
Ilość pomp: 3

Zasilany obiekt: wewnętrzna sieć hydrantowa

Kategoria: Obiekt użyteczności publicznej - budynek mieszkalny

Zakres dostaw/prac: dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego dla zasilania wewnętrznej sieci hydrantowej w wysokim budynku mieszkalnym